Vedtægter Dameklubben

 

§ 1                     

Dameklubbens formål er:

At fremme golfen blandt Sorø Golfklubs damer

At skabe fælles aktiviteter for medlemmerne

§ 2                     

Dameklubbens navn er: Sorø Golfklub - Dameklubben

Spilledag: TIRSDAG

Der spilles hver tirsdag i perioden fra første tirsdag i april til sidste tirsdag i september.

§ 3                     

Dameklubbens målgruppe:

Damer over 18 år fra Sorø Golfklub og med et handicap på 54 eller derunder.

§ 4                     

Dameklubbens aktiviteter tilrettelægges af en bestyrelse.

Bestyrelsen består af min. 4 damer.

2 er på valg (ulige/lige år) ved den årlige generalforsamling.

Generalforsamling holdes én gang årligt i september/oktober måned – indeholdende formandens beretning, fremlæggelse af regnskab, fastsættelse af næste års kontingent, valg af bestyrelsesmedlemmer og forslag/ideer fra medlemmer og bestyrelse.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved fremsendelse af mail til dameklubbens medlemmer samt ved opslag i damernes omklædningsrum med min. 14 dages varsel.

Valgperioden er på 2 år – genvalg kan finde sted.

Der vælges ligeledes 2 suppleanter.

§ 5                     

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og matchleder m.v.

§ 6                     

Det årlige kontingent for den kommende sæson fastsættes af bestyrelsen og vedtages på Generalforsamlingen sammen med budgettet.

§ 7                     

Bestyrelsens opgaver er:

At fremme dameklubbens formål

At arrangere en ugentlig spilledag – tirsdage

At formidle og afvikle venskabskampe

At orientere dameklubbens medlemmer på hjemmesiden og ved opslag

At være økonomisk ansvarlig for dameklubbens budget/regnskab

At fremlægge regnskab og budget på generalforsamlingen

At afholde bestyrelsesmøder efter behov

§8                      

Dameklubben kan opløses såfremt 2/3 af medlemmerne stemmer herfor, og et evt. overskud anvendes da til forbedringer af damernes omklædningsrum.

29.09.2015 / Bestyrelsen

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93