Vedtægter

Vedtægter for Herreklubben i Sorø Golf

 

 § 1.

NAVN OG FORMÅL: Foreningens navn er Herreklubben, Sorø Golfklub Foreningens formål er: at   sikre det bedst mulige grundlag for at spille golf med ligesindede under formelle rammer, danne netværk, skabe golfoplevelser af forskellig karakter samt være med til at skabe et økonomisk fundament gennem særlige arrangementer, til støtte for ungdom mv. i Sorø Golfklub gennem evt. udlodning/støtte. at   sikre de enkelte medlemmers rettigheder og interesser i Herreklubben.

§ 2.

 MEDLEMMER: Som medlemmer af foreningen kan optages mænd der er medlem af Sorø Golfklub, fra det fyldte 18. år. Der spilles som maksimum med HCP 36 i klubbens matcher. Medlemskabet er aktivt når kontingentet er betalt. Betales kontingent eller løbende ydelser ikke efter påkrav, kan medlemmet ekskluderes af bestyrelsen. Bliver et medlem ekskluderet, kræves der ikke yderligere motivering overfor 3. mand. Indbetalte midler tilbagebetales ikke ved eksklusion. Foreningens medlemmer er berettiget til at deltage i foreningens arrangementer, anvende medlemskabet i reklame øjemed efter aftale med bestyrelsen, samt i øvrigt udnytte de muligheder der skabes gennem foreningens samarbejde. Foreningen hæfter med sin formue for de i foreningen påhvilende forpligtelser. Foreningens medlemmer hæfter ikke for disse forpligtelser.

§.3.

KONTINGENT. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter bestyrelsens indstilling. Kontingentet betales forud for et år ad gangen den 1/04. Foreningens midler anvendes under hensyntagen til foreningens formålsparagraf.

§.4.

GENERALFORSAMLING. Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og der indkaldes via opslag i klubben, klubbens hjemmeside samt evt. e-mail til generalforsamlingen med et varsel på mindst 14 dage med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det skriftligt kræves af mindst 1/2 af foreningens medlemmer med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 14 dage efter begæring er modtaget. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme . Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1.      Valg af dirigent. 2.      Aflæggelse af årsberetning. 3.      Fremlæggelse af årsregnskab samt forslag til kontingent. 4.      Valg af medlemmer til bestyrelsen (hvis der er behov). 5.      Valg af revisor og supplement for denne. 6.      Behandling af indkomne forslag. 7.      Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være tilstillet bestyrelsen senest den 1. marts, således at forslaget kan medtages i indkaldelsen. På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelser, der går ud på ændringer af foreningens vedtægter, kræves at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede samt at en sådan beslutning kun kan vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte. Såfremt halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede, men forslaget i øvrigt er vedtaget med det nødvendige flertal, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget endeligt kan vedtages med almindeligt flertal.

§.5.

BESTYRELSEN. Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer. 3-4 medlemmer er på valg hvert andet år på skift. (Ved 1. generalforsamling efter foreningens opstart vælges 3-4 medlemmer kun for 1 år). Bestyrelsen vælger selv sin formand og konstituerer sig efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er ikke berettiget til at forpligte foreningen ved optagelse af lån eller andre økonomiske forpligtelser. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

§.6.

REGNSKAB OG REVISION. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskaber revideres af en generalforsamlings valgt revisor, der vælges for et år ad gangen.

§.7.

OPHØR. Beslutning om foreningens opløsning, kan kun gennemføres på en hertil indkaldt generalforsamling. Beslutningen kan kun vedtages, hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, samt at ¾ af de tilstedeværende stemmer for beslutningen. Såfremt beslutningen ikke opnår det krævede flertal, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen endelig kan vedtages med almindeligt flertal. Ved opløsning tilfalder foreningens formue Sorø Golfklub i opløsningsåret.   Således vedtaget på generalforsamling den. 23. marts 2013"

Sorø Golfklub - Suserupvej 7 A - 4180 Sorø

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:   post@soroegolf.dk

Forretningsfører: Rene Nielsen

Tlf.: +45 57 84 93 95

E-mail:  rn@soroegolf.dk

Banereservation: På golfbox.dk eller tlf.: +45 57 84 90 93